رزومه شخصی استاد

sh
نام و نام خانوادگی:
ميزان تحصيلات: --- ---
ايميل شخصی: ---

دارای طرح پژوهشی درباشگاه پژوهشگران ونخبگان.
ISI--4مقاله
از3مقاله ISC.
بیش از70مقاله پژوهشی وترویجی.
مقاله ارائه شده درکنفرانس بین المللی عمرانومعماری...دانشگاه تبریزبعنوان دومین مقاله برتردرزمینه معماری وشهرسازی درایران1392.
عضوکمیته علمی و داورکنفرانس های بین المللی(بیشاز40کنفرانس خارجی وداخلی).
عضوکمیته علمی وعضوهیات علمی افتخاری موسسهفرهنگی مبین افق 1404 .
کمیته علمی وداورموسسه مبتکران آسیا.
مركز راهكارهاي دستيابي به توسعه پايدارایران.
عضوفدراسیون بین المللی مخترعان درجمهوریاسلامی ایران.
دارای 2ایده درجشنواره ایده های برتر ایران(وزارتعلوم وتحقیقات/پارک علم وفناوری ایران).
عضویت درمرکز معماری حوزه هنری ایران.
عضوستادتوسعه فناوری نانو.
باشگاه پژوهشگران ونخبگان.ایران.
پژوهشکده مطالعات راهبردی فلسطین.
عضوانجمن تونل ایران.
نشریات تخصصی-انجمن مهندسان ،شهرسازان.
شبکه انرژِی خورشیدی ایران.
انجمن خرپای ایران وغیره....
استادبرتردانشگاه فنی وحرفه ای.
درای گواهینامه هایPCMS/CCPL/INTL-EGE/MIGازاسترالیا وایران.
گواهینامه معماری وشهرسازی دکترقبادیانوکانون معماری ایران.
 HSE/CLAIM /راندمان ماشین آلات ازقرارگاه سازندگی خاتم الانبیاءو... .
ارائه 2طرح پژوهشی جهت داوری دربنیادنخبگاننیروهای مسلح.
.....

خطا ...
آدرس ایمیل وارد شده نامعتبر است.
متوجه شدم